Orde do día

1. Aprobación, se procede, das actas da sesión especial constitutiva do 15.06.2019, da sesión
extraordinaria do 08.07.2019 e da sesión extraordinaria urxente do 11.07.2019
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 750/2019 ao 858/2019
3. Aprobación, se procede, do expediente de modificación de créditos núm. 13/2019, subexpediente núm.
05/2019 de transferencia de crédito
4. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía para a determinación dos festivos locais do 2019
5. Mocións urxentes
6. Rogos e preguntas