Orde do día

1. Dación de conta das Resolucións da alcaldía núm. 692, 711, 714 e 750/2019
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 410/2019 ao 749/2019
3. Dación de conta do informe de tesourería sobre as obrigas de subministro de información previstas no
artigo 16 da Orde HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro
de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sostibilidade financeira, correspondente ao 1º trimestre do 2019
4. Dación de conta do informe de tesourería regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de
modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, polo que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais relativo ao 1º trimestre do 2019
5. Dación de conta do informe de tesourería sobre as obrigas de subministro de información previstas no
artigo 16 da Orde HAP/2015/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro
de información previstas na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sostibilidade financeira, correspondente ao 2º trimestre do 2019
6. Dación de conta do informe de tesourería regulado no artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de
modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, polo que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais relativo ao 2º trimestre do 2019
7. Aprobación, se procede, da Proposta de adxudicación do contrato de servizos “Xestión do servizo
público de Axuda no Fogar do Concello de Fene”
8. Aprobación, se procede, da Proposta do Comité de Empresa de Navantia Fene/Ferrol de carga de
traballo para Navantia
9. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía de nomeamento de representante técnico no
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
10. Aprobación, se procede, da Proposta da Alianza pola Emerxencia Climática sobre a declaración de
emerxencia climática
11. Mocións urxentes
12. Rogos e preguntas